Zápis, přestup

Zápis do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná ?. 4. 2018 od 15 do 17 hod (čekáme na vyhlášení termínu pro celou Chrudim).

Smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dětí (zajímá nás úroveň zrakové a sluchové analýzy, motorika, samostatnost atd.), předání informací potřebných pro školní matriku a informací o organizaci školního roku 2017/18. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přestup z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme maximálně 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině 24 dětí).
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).
  • Rodiče počítají s tím, že pokud jejich dítě bude v odůvodněných případech* vyžadovat speciální péči asistenta, budou se finančně podílet na jeho mzdě, popřípadě ho budou plně hradit, pokud to nebude v možnostech školy. (*Odůvodněné případy jsou: dítě s poruchami učení nebo chování, či jinak handicapované, integrované na základě vyšetření PPP či SPC.)

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Pokud bude počet zapsaných školně zralých žáků vyšší, než je kapacita třídy, vstupují v platnost následující kritéria, která vychází z doporučení ombudsmanky:
Kritérium 1. – posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijímáni sourozenci žáků ZŠ Na rovině v Chrudimi)
V případě, že sourozenců bude více, než je kapacita 1. ročníku, vchází v platnost kritérium 2. – podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy).