Zápis, přestup

Zápis do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná 13. 4. 2018 od 15 do 17 hod.

Smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dětí (úroveň zrakové a sluchové analýzy, motorika, samostatnost atd.), předání informací potřebných pro školní matriku a informací o organizaci školního roku 2017/18. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přestup z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

  • Rodiče již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině 24 dětí).
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Pokud bude počet zapsaných školně zralých žáků vyšší, než je kapacita třídy, vstupují v platnost následující kritéria:
Kritérium 1. – posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (přednostně budou přijímáni sourozenci žáků ZŠ Na rovině v Chrudimi a děti zaměstnanců)
V případě, že sourozenců bude více, než je kapacita 1. ročníku, vchází v platnost kritérium 2. – podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy).