Zápis, přestup

ZÁPIS do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná v pátek 5. 4. 2024.
Nejpozději 19. 4. žádosti zadministrujeme a zveřejníme na webu školy výsledky zápisu.
 
PŘESTUP z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.
 
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ
Rodiče s dítětem již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
Do každého ročníku přijímáme 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině cca 24 dětí).
 

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU PLATNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita třídy, budou přednostně přijímány děti z naší MŠ (kritérium podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu). Obsazení zbývajících míst se bude losovat.

Do individuálního vzdělávání budou z důvodu naplněné kapacity přijímáni pouze sourozenci stávajících domácích školáků (posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).