Zápis, přestup

ZÁPIS do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná v pátek 23. 4. 2021.
S ohledem na aktuální opatření proběhne distančně. 
Vytiskněte si prosím žádost o přijetí, případně žádost o odklad a doručte ji nejpozději ve čtvrtek 22. 4. 2021 do školy (žádost můžete přinést do kanceláře, poslat poštou na adresu MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi, Na rozhledně 766, 537 01 Chrudim, nebo poslat do datové schránky fk9nkf6). Žádosti doručené později než ve čtvrtek 22. 4. nebudou do zápisu zařazeny.
Pokud nemáte možnost tisknout, můžete přijít do kanceláře školy, žádost si vyzvednout a rovnou na místě vyplnit.
V pátek 23. 4. žádosti zadministrujeme a zveřejníme na webu školy výsledky zápisu.
 
PŘESTUP z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.
 
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ
Rodiče s dítětem již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
Do každého ročníku přijímáme 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině cca 24 dětí).
 

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU PLATNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita třídy, budou přednostně přijímány děti z naší MŠ (kritérium podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu). Obsazení zbývajících míst se bude losovat.

Do individuálního vzdělávání budou z důvodu naplněné kapacity přijímáni pouze sourozenci stávajících domácích školáků (posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).