Zápis, přestup

EDIT 18. 3. 2020

Vzhledem k omezenému provozu škol vydalo dnes MŠMT prohlášení k zápisům do prvních tříd. Mají proběhnout v plánovaném termínu, ale bezkontaktně.
Připravili jsme tedy formuláře k vyplnění, vytiskněte si je, prosím, a pošlete poštou nebo doručte do schránky naší školy, a to s vyplněným datem 17. 4., což je datum zápisu do naší školy. Pošlete je raději s předstihem.
Pokud máte předškoláka, pro kterého chcete odklad, vyplňte žádost o odklad a přiložte vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře nebo klinického psychologa.
Pokud máte předškoláka, který má v září nastoupit do denní docházky, vyplňte žádost o přijetí.
Pokud máte předškoláka, který má nastoupit do domácího vzdělávání, vyplňte žádost o přijetí, žádost o individuální vzdělávání a přiložte zprávu z poradny.
Ve chvíli, kdy nám bude vaše žádost doručena, obdržíte mailem číselný kód. V pátek 17. 4. v 10 hodin žádosti vyhodnotíme a následně na webu školy (na titulní stránce) zveřejníme číselné kódy přijatých dětí.
Jana Hrázská

Zápis do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná 17. 4. 2020

Smyslem zápisu je předání informací potřebných pro školní matriku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud budete žádat o odklad, je potřeba doložit zprávu z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě k zápisu nemusí.

Přestup z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

    • Rodiče již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
    • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
    • Do každého ročníku přijímáme 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině cca 24 dětí).

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU PLATNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita třídy, vstupují v platnost následující kritéria:
Kritérium 1. – podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu (přednostně budou přijímány děti z naší MŠ)
V případě, že dětí z MŠ bude méně, než je kapacita prvního ročníku, vchází v platnost kritérium 2.- posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (budou přijímáni sourozenci žáků ZŠ Na rovině v Chrudimi).
Pokud by i poté zbylo volné místo, přichází na řadu losování.

Do individuálního vzdělávání budou z důvodu naplněné kapacity přijímáni pouze sourozenci stávajících domácích školáků (posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).