Zápis, přestup

Zápis do ZŠ Na rovině v Chrudimi se koná 12. 4. 2019 od 15 do 17 hod.

Smyslem zápisu je předání informací potřebných pro školní matriku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud budete žádat o odklad, je potřeba doložit zprávu z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dítě k zápisu nemusí.

Přestup z jiné školy do 1. – 9. ročníku je možný kdykoli v průběhu roku podle aktuální naplněnosti ročníku.

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ

    • Rodiče již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
    • Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
    • Do každého ročníku přijímáme 8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině cca 24 dětí).

KRITÉRIA PRO PŘÍPAD NEDOSTATEČNÉ KAPACITY PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ U ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU PLATNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20
Pokud bude počet zapsaných žáků vyšší, než je kapacita třídy, vstupují v platnost následující kritéria:
Kritérium 1. – podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na mateřskou školu (přednostně budou přijímány děti z naší MŠ)
V případě, že dětí z MŠ bude méně, než je kapacita prvního ročníku, vchází v platnost kritérium 2.- posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů (budou přijímáni sourozenci žáků ZŠ Na rovině v Chrudimi).
Pokud by i poté zbylo volné místo, přichází na řadu kritérium 3. – podpora kontinuity vzdělávání dítěte ve vazbě na rodinný vzdělávací systém (soulad vzdělávacího systému rodiny a školy).

Do individuálního vzdělávání budou z důvodu naplněné kapacity přijímáni pouze sourozenci stávajících domácích školáků (posilování rodinných vazeb a sladění rodinného a pracovního života rodičů).