Domácí vzdělávání

(Tato stránka je věnována konkrétně domácímu vzdělávání při naší škole. Obecné informace o domácím vzdělávání naleznete zde.)

PLÁNY UČIVA
Stejně jako naše školní děti, i děti v domácím vzdělávání mohou využívat plány učiva, ve kterých si mohou vyznačit (vybarvit), co už zvládly. V našem školním vzdělávacím programu máme vytvořeny plány pětileté a na jejich podkladě vytváříme pro každé dítě vlastní plán na jeden školní rok – tak, aby začínal úrovní, na které se dítě aktuálně nachází. Čili pokud dítě na začátku roku počítá do pěti, začíná jeho plán počítáním do pěti, ale pokud počítá do sta, začíná jeho plán počítáním do sta. V plánech zohledňujeme jak úlevy pro děti s handicapem, tak nadstavbové učivo pro děti nadané.
Někteří domácí školáci se drží i našeho celoročního projektového tématu. Stručný popis projektu posíláme všem domácím školákům před začátkem školního roku a je na každém, nakolik se jím nechá inspirovat.

ZAPOJENÍ DO VÝUKY
V případě zájmu je možné domluvit i částečnou docházku do výuky (např. jeden den v týdnu) nebo účast na akcích školy (výlety, exkurze, lyžařský výcvik, škola v přírodě). Povinné je ale jen přezkoušení dvakrát za rok (v lednu a červnu).

HODNOCENÍ
Probíhá stejně jako na jiných školách dvakrát ročně (v pololetí a na konci roku), a to formou slovního hodnocení. Rodič navrhne obsah tohoto hodnocení (inspirace zde) a pošle jej předem mailem, aby si učitelé mohli udělat představu, na co se zaměřit při přezkoušení.

PŘEZKOUŠENÍ může probíhat různými způsoby:
1) dítě se na den či více dní zapojí přímo do výuky (rodič může být také přítomen) – pozornost není upřena jen na jedno dítě, učitel se dítěti věnuje podobně jako ostatním a zpětnou vazbu poskytuje průběžně při práci a po ní
2) sejdeme se mimo výuku, dítě si přinese portfolio a vypráví, co a jak se naučilo, od učitele dostává doplňující otázky, případně si zkusí práci na některých našich didaktických pomůckách – učitel se věnuje jen jemu a jeho rodičům, poskytuje zpětnou vazbu a případně koriguje obsah navrženého slovního hodnocení (tuto individuální formu přezkoušení využíváme např. u dětí s poruchami autistického spektra)
3) rodiče s dítětem se dostaví na víkendové setkání domácích školáků, kde dopoledne probíhá práce na pomůckách, odpoledne prohlížení portfolií (vytváření portfolia je dobrovolné), večer se děti společně věnují nějakým výtvarným aktivitám a rodiče mají prostor na výměnu zkušeností, druhý den dopoledne bývá věnován nějakým společným sportovním aktivitám
4) v případě větší skupiny dětí ve vzdálenější lokalitě je možná i návštěva učitele a společné setkání u někoho v domácnosti.

Při přezkoušení vždy přikládáme větší váhu tomu, co dítě umí použít v praxi, než tomu, co má vyplněno v pracovním sešitě apod.

domskola

ŽÁDOST
K přijetí dítěte do domácího vzdělávání je potřeba kromě zápisu či přestupu do naší školy vyplnit a podat žádost o individuální vzdělávání. Aktuálně je bohužel kapacita školy pro domácí školáky zcela naplněna.

ŠKOLNÉ
Školné pro domácí vzdělávání je oproti školnému „denních“ dětí ponížené, a to na 3000Kč za rok. Druhý a další sourozenec 1500Kč.

KONTAKT PRO DALŠÍ DOTAZY: jana.hrazska@narovine.eu, 774 963 462